Placement test

Հայերենը ստորև…

 • All applicants to General English courses at AUA Extension should take the Placement Test to have their General English Level assessed. 
 • Placement Tests are administered every Wednesday. Please be informed that prior registration is required. 
 • ATTENTION: Starting December 12. 2018, Placement Tests will take place in Lab 003M and will be computer based. 
 • The Test starts at 10:30 AM sharp and lasts 90 minutes. Test takers should arrive at least 5 minutes before the start of the test. Late entry is not allowed. Those who arrive late should approach the AUA Extension front desk to confirm their late arrival is possible to reschedule to the next available date. Only one late arrival rescheduling will be accommodated free of charge.
 • Please note that parking space is limited in front of the AUA Campus and one should consider parking time as well in order not to be late.

Fee: 2,100 AMD. 

To pay Placement Test fee… 

 • Go online. Enroll here, and pay your placement test fee online (For Enrollment steps click here or call +37460-612705).
 • Come to AUA and pay in cash by using the EasyPay machine. Note that the EasyPay machine charges additional 100 AMD service fee. Please have exact amount in cash with you.
 • After you learned your Level, please enroll in AUA Extension courses here. (For Enrollment steps click here or call +37460-612705). 
 • In the regions, Placement Tests are conducted on a weekly basis. Please address any question you have on Placement Test in the regions to our regional representatives. Regional office location and contact info can be found here.

        *      *      *

 • Ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժնի ընդհանուր անգլերենի դասընթացին դիմողները պետք է նախնական թեստ հանձնեն՝ անգլերենի մակարդակը ստուգելու համար:
 • Նախնական թեստը տեղի է ունենում ամեն չորեքշաբթի: Գրանցումը պետք է կատարվի նախորոք՝ մինչ չորեքշաբթի օրը:
 • Ուշադրություն: 2018 թվականաի դեկտեմբերի 12-ից նախնական թեստը դարձել է համակարգչային և անցկացվում է 003 համակարգչային սենյակում:
 • Թեստը սկսվում է 10:30, տևում է 90 րոպե: Թեստ հանձնողները պետք է առնվազն 5 րոպե շուտ ժամանեն: Ուշացած ուսանողները չեն կարող մասնակցել թեստին: Ուշացողները կարող են մոտենալ շարունակական կրթության բաժնի գրասենյակ և տեղափոխել քննության օրը: Միայն մեկ ուշացման դեպքում Դուք հնարավորություն կունենաք անվճար մասնակցել հաջորդ նախնական թեստին:
 • Ուշացումից խուսափելու համար հաշվի առնեք մեքենաների կայանատեղի զբաղվածությունը:

Թեստի արժեքը՝ 2100 դրամ

Թեստի վճարման համար…

 • Առցանց գրանցվեք այստեղ, և վճարեք նախնական թեստի գումարը (Գրանցվելու մանրամասների համար սեղմեք այստեղ կամ զանգահարեք 060612705)
 • Եկեք Ամերիկայն համալսարան և վճարեք առձեռն Easy Pay համակարգով: Easy Pay համակարգով վճարելիս ծառայության դիմաց հավելյալ 100 դրամ է գանձվում:  Խնդրում ենք ունենալ պահանջվող գումարը (համակարգը մանր չի վերադարձնում):
 • Մակարդակը պարզելուց հետո, գրանցվեք դասընթացի համար այստեղ (Գրանցվելու մանրամասների համար սեղմեք այստեղ կամ զանգահարեք 060612705)
 • Մարզերում, նախնական թեստը անցկացվում է ամեն շաբաթ: Նախնական թեստի վերաբերյալ յուրաքանչյուր հարցի դեպքում շնդրում ենք կապ հաստատել տարածքային գրասենյակների աշխատակիցների հետ: Մարզերի գրասենյակների և կոնտակտային տվյալների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար սեղմեք այստեղ:

February 22, 2019 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use
1902103 5 17 13 16
1902104 6 20 20 23
1902105 2 2 2 2
1902106 5 10 22 12
1902107 3 10 6 4
1902108 4 13 13 13
1902109 4 10 11 13
1902110 6 20 19 24
1902111 3 9 8 8
1902112 4 12 7 13
1902113 6 17 18 25
1902114 3 6 7 8
1902115 4 12 13 13
1902116 4 10 13 19
1902117 4 10 12 18
1902118 3 6 5 12

February 19, 2019 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use
1902071 3 6 9 11
1902072 6 18 19 21
1902073 5 15 18 21
1902074 6 17 18 26
1902075 4 7 16 11
1902076 6 20 20 26
1902077 3 8 8 9
1902078 4 10 12 18
1902079 3 7 8 11
1902080 4 10 13 16
1902081 5 12 12 22
1902082 3 11 7 10
1902083 5 11 15 20
1902084 4 7 10 17
1902085 4 10 8 18
1902086 6 19 20 25
1902087 5 15 16 23
1902088 3 6 7 12
1902089 5 15 14 14
1902090 3 12 7 10
1902091 5 17 18 17
1902092 4 12 12 16
1902093 4 9 10 16
1902094 4 10 12 16
1902095 2 1 5 10
1902096 3 4 5 10
1902097 2 5 3 5
1902098 3 6 9 11
1902099 5 10 16 19
1902100 3 5 10 3
1902101 5 12 14 21
1902102 6 18 20 28

February 15, 2019 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use
1902013 4 10 14 12
1902026 5 17 15 23
1902033 5 14 12 18
1902034 6 19 19 24
1902035 4 9 11 15
1902040 3 4 8 13
1902041 6 18 19 24
1902042 6 18 20 28
1902043 4 11 12 10
1902044 4 7 13 16
1902045 4 11 12 16
1902046 3 8 12 10
1902047 5 14 16 21
1902048 4 15 13 14
1902049 6 16 20 22
1902050 4 11 12 14
1902051 6 16 20 27
1902052 6 18 19 23
1902053 6 20 20 27
1902054 6 18 19 26
1902055 6 15 15 27
1902056 6 17 20 27
1902057 3 11 11 6
1902058 4 13 13 16
1902059 6 19 19 21
1902060 2 6 6 4
1902061 4 14 8 18
1902062 4 12 13 11
1902063 4 11 10 10
1902064 6 17 16 26
1902065 5 20 14 15
1902066 5 13 19 20
1902067 4 11 11 15
1902068 6 18 17 23
1902069 6 14 19 24
1902070 6 19 18 26

February 14, 2019 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use
1902001 5 16 19 20
1902002 6 17 19 27
1902003 5 13 15 22
1902004 5 17 10 18
1902005 3 7 6 12
1902006 3 8 8 3
1902007 4 12 12 11
1902008 5 15 14 15
1902009 6 19 19 21
1902010 2 4 5 8
1902011 5 14 18 16
1902012 2 9 2 5
1902014 2 8 3 4
1902015 7 20 20 29
1902016 3 6 5 10
1902017 4 17 15 6
1902018 5 16 15 20
1902019 3 7 9 10
1902020 5 15 16 17
1902021 4 11 22 6
1902022 5 13 17 23
1902023 4 14 12 8
1902024 3 3 13 8
1902025 5 16 17 17
1902027 2 4 6 7
1902028 6 19 17 21
1902029 6 16 19 22
1902030 3 8 10 7
1902031 6 19 15 23
1902032 4 5 14 12
1902036 3 5 9 14
1902037 3 9 8 4
1902038 3 8 9 11
1902039 4 11 10 18

December 5, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1812001 3 9 9 13 2
1812002 3 14 12 9 1
1812003 5 18 19 21 4
1812004 6 19 17 26 5
1812005 3 10 10 11 2
1812006 2 1 4 9 1
1812007 1 0 0 0 0
1812008 4 5 14 19 3

November 28, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1811053 3 7 8 16 2
1811054 2 1 2 3 1
1811055 3 6 10 6 2
1811056 4 16 14 17 2
1811057 4 12 13 23 3
1811058 5 13 17 25 4
1811059 4 5 16 23 3
1811060 4 12 16 17 3
1811061 4 12 13 16 3
1811062 3 9 5 6 2
1811063 5 17 19 21 3
1811064 6 18 19 22 5

November 21, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1811037 5 16 12 20 4
1811038 5 16 14 16 4
1811039 5 17 15 21 4
1811040 2 9 8 5 1
1811041 4 13 9 15 3
1811042 3 5 10 10 2
1811043 3 5 12 12 2
1811044 2 9 8 7 1
1811045 2 4 3 7 1
1811046 4 15 13 14 3
1811047 4 7 13 17 3
1811048 3 9 11 12 2
1811049 2 7 5 14 1
1811050 1 0 0 2 1
1811051 2 7 5 3 1
1811052 3 7 10 20 2

November 14, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1811023 3 10 13 14 2
1811024 4 12 14 21 2
1811025 5 13 14 20 4
1811026 5 14 18 27 4
1811027 4 15 19 15 3
1811028 2 5 11 14 1
1811029 3 7 6 10 2
1811030 4 14 16 20 3
1811031 4 12 15 13 3
1811032 6 17 15 26 5
1811033 5 13 19 17 4
1811034 3 12 7 13 2
1811035 4 15 16 12 2
1811036 5 16 17 22 4

November 07, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1811001 3 5 9 11 2
1811002 4 11 15 20 3
1811003 4 17 13 15 3
1811004 4 16 10 14 3
1811005 5 17 13 20 4
1811006 4 6 20 13 3
1811007 3 8 9 9 3
1811008 5 17 14 23 4
1811009 4 10 12 19 3
1811010 2 4 0 5 1
1811011 4 14 10 20 3
1811012 5 14 15 26 4
1811013 4 18 14 17 3
1811014 6 18 15 27 5
1811015 4 15 15 18 3
1811016 3 8 9 14 2
1811017 5 12 12 21 4
1811018 6 18 19 21 5
1811019 5 16 20 25 4
1811020 5 14 12 21 4
1811021 4 7 9 16 3
1811022 5 17 18 21 4
1811030 4 0 0 0 6

October 31, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1810083 4 14 16 21 3
1810084 2 6 10 5 1
1810085 4 12 9 14 3
1810086 2 2 7 4 1
1810087 4 14 14 10 3
1810088 5 16 10 21 4
1810089 5 14 13 17 4
1810090 1 3 0 0 1
1810091 4 10 8 13 3
1810092 6 11 19 28 5
1810093 3 11 7 11 2
1810094 5 12 15 23 5
1810095 3 7 14 10 2
1810096 5 15 16 22 4
1810097 4 18 13 15 3

October 24, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1810066 3 8 12 14 2
1810067 3 10 15 11 2
1810068 5 16 17 26 4
1810069 4 13 19 13 3
1810070 6 15 16 26 5
1810071 2 7 2 3 1
1810072 3 8 9 8 2
1810073 2 5 4 5 1
1810074 2 7 4 10 1
1810075 4 13 14 16 3
1810076 3 8 9 17 2
1810077 4 15 16 20 3
1810078 5 17 13 23 5
1810079 6 18 18 25 5
1810080 1 0 0 0 0
1810081 2 6 3 7 2
1810082 3 0 11 12 2

October 17, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1810053 2 5 3 6 1
1810054 2 11 5 6 1
1810055 3 9 12 10 2
1810056 3 8 6 13 2
1810057 3 9 13 11 2
1810058 4 9 14 19 3
1810059 2 7 3 10 1
1810060 5 18 13 24 5
1810061 3 7 8 11 2
1810062 3 6 7 12 2
1810063 3 10 6 9 2
1810064 4 10 15 21 3
1810065 5 15 16 21 4

October 10, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1810029 2 8 5 5 1
1810030 4 14 12 19 3
1810031 4 14 12 16 3
1810032 4 14 11 11 3
1810033 4 17 16 19 3
1810034 4 7 10 20 3
1810035 3 8 7 11 2
1810036 2 3 1 8 1
1810037 3 9 8 16 2
1810038 5 8 11 27 4
1810039 5 13 17 20 4
1810040 3 5 11 18 2
1810041 3 12 8 14 2
1810042 2 1 3 4 1
1810043 5 16 17 20 4
1810044 2 7 3 7 2
1810045 4 14 14 15 2
1810046 4 10 18 18 3
1810047 4 13 13 18 3
1810048 5 15 14 22 4
1810049 4 18 9 17 2
1810050 2 5 1 7 1
1810051 2 7 5 8 1
1810052 3 5 7 12 2

October 3, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1810001 3 9 13 19 2
1810002 2 12 6 9 1
1810003 3 8 5 11 2
1810004 3 12 10 9 2
1810005 2 7 4 7 1
1810006 3 12 9 11 2
1810007 4 13 15 19 3
1810008 2 4 6 5 2
1810009 3 17 5 10 2
1810010 3 10 10 18 2
1810011 5 18 19 25 4
1810012 3 7 12 0 2
1810013 3 12 12 9 2
1810014 4 17 12 20 2
1810015 5 14 18 25 4
1810016 2 10 8 10 1
1810017 3 8 7 8 2
1810018 2 7 6 9 1
1810019 4 16 13 20 3
1810020 5 11 18 26 4
1810021 5 15 14 22 4
1810022 2 6 8 9 1
1810023 5 14 14 21 4
1810024 2 6 2 9 1
1810025 2 1 3 5 1
1810026 3 10 14 15 2
1810027 4 16 12 23 3
1810028 4 13 14 19 3

September 26, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1809073 2 7 8 6 1
1809075 3 6 13 12 2
1809076 3 10 9 12 2
1809077 4 16 16 13 3
1809078 3 6 12 25 1
1809079 5 16 16 23 4
1809080 5 14 18 21 4
1809081 3 8 4 12 2
1809082 3 7 9 11 2
1809083 3 11 10 10 2
1809084 3 8 6 6 2
1809085 4 12 11 15 3
1809086 2 9 4 11 1
1809087 4 13 12 17 3
1809088 2 6 6 7 1
1809089 4 7 16 21 3
1809090 2 4 5 7 1
1809091 4 9 10 15 3
1809092 3 12 8 9 2
1809093 3 9 12 12 2
1809094 4 16 13 22 3
1809095 5 13 12 26 4
1809096 4 11 12 17 3
1809097 4 11 14 18 3
1809098 2 7 6 8 1
1809099 4 17 11 18 3
1809100 3 7 9 17 2

September 19, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1809046 4 9 9 16 3
1809047 3 6 5 11 2
1809048 3 9 5 6 2
1809049 2 8 6 16 1
1809050 3 8 14 15 2
1809051 4 15 10 18 2
1809052 2 2 5 11 1
1809053 4 10 11 17 3
1809054 3 6 11 16 2
1809055 4 16 11 21 3
1809056 4 15 16 24 3
1809057 2 4 4 9 1
1809058 4 13 12 17 3
1809059 3 10 8 8 3
1809060 4 9 11 18 4
1809061 6 19 18 27 5
1809062 5 16 17 27 4
1809063 5 17 15 22 4
1809064 6 20 19 27 5
1809065 5 16 12 16 4
1809066 3 14 11 14 2

September 12, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1809025 5 14 18 22 4
1809026 6 18 20 22 5
1809027 5 15 13 25 4
1809028 3 7 15 15 2
1809029 4 13 17 19 2
1809030 4 17 17 18 3
1809031 1 4 6 5 1
1809032 5 16 12 16 4
1809033 5 16 19 28 4
1809034 4 13 12 16 3
1809035 4 12 14 20 2
1809036 2 6 10 10 1
1809037 5 13 10 21 4
1809038 5 17 18 21 4
1809039 4 15 14 14 3
1809040 4 10 11 17 3
1809041 4 14 12 16 3
1809042 3 7 10 13 2
1809043 2 4 5 10 1
1809044 3 12 17 10 2
1809045 3 5 9 9 2


September 5, 2018 English Placement Test Results

Test ID Level Listening Reading Language Use Essay
1806014 4 15 10 16 3
1809001 2 10 6 8 1
1809002 4 13 16 16 2
1809003 5 15 18 23 4
1809004 3 7 7 14 2
1809005 2 7 8 8 1
1809006 3 6 5 12 2
1809007 4 13 16 16 2
1809008 4 9 14 14 3
1809009 3 8 8 13 2
1809010 3 8 11 15 2
1809011 4 10 15 18 2
1809012 6 19 17 25 5
1809013 5 16 13 26 4
1809015 6 19 18 24 5
1809016 5 17 19 21 3
1809017 2 1 7 7 2
1809018 3 12 10 13 2
1809019 4 17 11 17 2
1809020 3 5 11 14 2
1809021 2 1 0 6 1
1809022 2 6 5 7 1
1809023 5 16 14 23 4
1809024 6 18 17 28 5

 

Click here to download placement tests archive

Share This: